پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index

عنوان علامت گذاری با نویسه های خاص

قرار دادن کاراکترهای خاص در عنوان باید بدون اثر سوء بر روی طرح و یا قابلیت داشته باشد.

مشخص شده است که نویسه های خاص در عنوان پست با کوچک شدن JavaScript ، خصوصاً در سرپرست هنگام ویرایش خود پست ، مشکلاتی را ایجاد می کنند (به عنوان مثال مسائل مربوط به متاباکس ، بارگذاری رسانه و غیره).

تست های کاراکتر لاتین

این یک آزمون برای دیدن اگر فونت مورد استفاده در این موضوع حمایت از شخصیت های پایه لاتین است.

!#$%&()*
+,./01234
56789:;>=<
?@ABCDEFGH
IJKLMNOPQR
STUVWXYZ[\
]^_`abcdef
ghijklmnop
qrstuvwxyz
{|}~