پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

بنیاد جهانی سبز منش مهدی بیرانوند روژمان ،سرپرست نویسندگان انتشارات حوزه مشق را بعنوان پژوهشگر برتر این بنیاد انتخاب کرد.

مهدی بیرانوند سرپرست نویسندگان انتشارات حوزه مشق بعنوان پژوهشگر برتر بنیاد جهانی سبز منش انتخاب شد کتاب افغانستان و مارادونا چه گوارای فوتبال اثر مهدی بیرانوند " روژمان "  سرپرست...