پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

بستری فراهم کرده ام تا فرزندان ایران زمین نویسنده و شاعر بزرگی شوند

https://hozeyemashgh.ir خیلی دوست داری کتابی ازخودت داشته باشی....ولی راهشوبلدنیستی؟! اصلانیازی نیست شاعریانویسنده باشی..... تومیتونی خاطراتت روبه چاپ برسونی وکتابت روبه دوستات هدیه بدی..... یامیتونی خاطرات سفری روکه رفتی به صورت...
قلم شما

ناشر تخصصی برای چاپ سفرنامه در ایران

https://hozeyemashgh.ir خیلی دوست داری کتابی ازخودت داشته باشی....ولی راهشوبلدنیستی؟! اصلانیازی نیست شاعریانویسنده باشی..... تومیتونی خاطراتت روبه چاپ برسونی وکتابت روبه دوستات هدیه بدی..... یامیتونی خاطرات سفری روکه رفتی به صورت...